Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα αυτή συλλέγει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα από τους χρήστες της.

Αυτό το έγγραφο μπορεί να εκτυπωθεί για αναφορά χρησιμοποιώντας την εντολή εκτύπωσης στις ρυθμίσεις κάθε περιηγητή.

Είδος των Δεδομένων που συλλέγονται
Ανάμεσα στα είδη των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτή η ιστοσελίδα, είτε από μόνη της είτε μέσω τρίτων, περιλαμβάνουν: Cookies, Δεδομένα Χρήσης, όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, ΑΦΜ, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, χώρα, νομό, διεύθυνση email, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, αριθμός φορολογικού μητρώου, αναγνωριστικό χρήστη, φύλο, επάγγελμα, Δεδομένα που επικοινωνούνται κατά τη χρήση της υπηρεσίας, όνομα χρήστη.

Λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε είδος Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή μέσω κειμένων εξηγήσεων που εμφανίζονται πριν τη συλλογή των Δεδομένων και κατά την εγγραφή.

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρασχεθούν ελεύθερα από τον Χρήστη ή, στην περίπτωση των Δεδομένων Χρήσης, να συλλεγούν αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από αυτήν την ιστοσελίδα είναι υποχρεωτικά, και η αδυναμία παροχής αυτών των Δεδομένων μπορεί να καθιστά αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών από αυτήν την ιστοσελίδα. Σε περιπτώσεις όπου αυτή η ιστοσελίδα αναφέρει ρητά ότι ορισμένα Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να μην παρέχουν αυτά τα Δεδομένα χωρίς επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Οι Χρήστες που δεν είναι σίγουροι για ποια Προσωπικά Δεδομένα είναι υποχρεωτικά, είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με την Wildremedyherbs.

Οι μέθοδοι επεξεργασίας
Η Wildremedyherbs λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την ανεξουσίαστη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή ανεξουσίαστη καταστροφή των Δεδομένων.

Η επεξεργασία των Δεδομένων πραγματοποιείται με υπολογιστές και/ή εργαλεία πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους σχετικούς με τους σκοπούς που δηλώνονται. Εκτός από τον Κάτοχο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα μπορεί να είναι προσβάσιμα από ορισμένους τύπους αρμόδιων προσώπων που συμμετέχουν στη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας (διαχείριση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομικά, διαχείριση συστημάτων) ή εξωτερικούς φορείς (όπως τεχνικοί παροχείς υπηρεσιών τρίτων, ταχυδρόμους, φορείς φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, εταιρείες επικοινωνιών) που διορίζονται, αν απαιτείται, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας από τον Κάτοχο.

Νομική βάση επεξεργασίας
Η Wildremedyherbs μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τους Χρήστες εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Οι Χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα μέχρι να αντιτεί ο Χρήστης σε αυτήν την επεξεργασία (“opt-out”), χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει όταν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων.
 • Η παροχή Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης με τον Χρήστη και/ή για οποιεσδήποτε προ-συμβατικές υποχρεώσεις του.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Wildremedyherbs.
 • Η επεξεργασία συνδέεται με μια εργασία που εκτελείται συμφώνα με το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση επίσημης εξουσίας που ανατέθηκε στην Wildremedyherbs.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που ακολουθεί η Wildremedyherbs ή ένα τρίτο μέρος.

Σε κάθε περίπτωση, η Wildremedyherbs θα είναι πρόθυμη να βοηθήσει να διευκρινιστεί η συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ειδικότερα εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι νόμιμη ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Τόπος:
Τα Δεδομένα επεξεργάζονται στα γραφεία λειτουργίας της Wildremedyherbs και σε άλλους τόπους όπου βρίσκονται οι μέρη που συμμετέχουν στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του Χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν τη μεταφορά των Δεδομένων του Χρήστη σε μια χώρα διαφορετική από τη δική του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας αυτών των μεταφερόμενων Δεδομένων, οι Χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Οι Χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να μάθουν για τη νομική βάση των μεταφορών Δεδομένων σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό που διέπεται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή ιδρύθηκε από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως το ΟΗΕ, και για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει η Wildremedyherbs για την προστασία των Δεδομένων τους.

Εάν πραγματοποιείται μια τέτοια μεταφορά, οι Χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ρωτώντας την Wildremedyherbs χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Χρονικό διάστημα διατήρησης
Τα Προσωπικά Δεδομένα θα επεξεργάζονται και θα αποθηκεύονται όσο χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

Συνεπώς,

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ της Wildremedyherbs και του Χρήστη θα διατηρούνται μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής της σύμβασης.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων της Wildremedyherbs θα διατηρούνται για ένα χρονικό διάστημα 5 ετών.

Η Wildremedyherbs μπορεί να επιτραπεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία αυτών, όσον καιρό αυτή η συγκατάθεση δεν ανακληθεί. Επιπλέον, ο Κάτοχος μπορεί να υποχρεούται να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε απαιτείται για την εκτέλεση ενός νομικού υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής.

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγράφονται. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος διατήρησης.

Οι σκοποί της επεξεργασίας
Τα Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέψουν στην Wildremedyherbs να παρέχει τις υπηρεσίες της είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε στο κατάστημα, να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις της, να ανταποκρίνεται σε αιτήσεις εκτέλεσης, να προστατεύσει τα δικαιώματά της και τα συμφέροντά της (ή αυτά των Χρηστών της ή τρίτων), να ανιχνεύσει κάθε κακόβουλη ή απάτητη δραστηριότητα, καθώς και τα ακόλουθα: Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, Αναλύσεις, Επικοινωνία με τον Χρήστη, Διαχείριση επαφών και αποστολή μηνυμάτων, Διαχείριση πληρωμών, Διαχείριση ετικετών, Διαχείριση υποστήριξης και αιτημάτων επικοινωνίας, Αλληλεπίδραση με πλατφόρμες συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο, Αλληλεπίδραση με πλατφόρμες υποστήριξης και ανατροφοδότησης, Αλληλεπίδραση με πλατφόρμες συλλογής δεδομένων και άλλους τρίτους, Προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία, Επαναστείλει και συμπεριφορική επικοινωνία, Υπηρεσίες πλατφόρμας και φιλοξενίας και Προβολή περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες.

Τα δικαιώματα των Χρηστών
Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα που επεξεργάζεται ο Κάτοχος. Συγκεκριμένα, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα ακόλουθα:

 • Ανάκληση της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους εάν προηγουμένως έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους.
 • Αντίρρηση στην επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιτίθενται στην επεξεργασία των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία διεξάγεται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Επιπλέον λεπτομέρειες παρέχονται στην αφιερωμένη ενότητα παρακάτω.
 • Πρόσβαση στα Δεδομένα τους. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν τα Δεδομένα τους επεξεργάζονται από τον Κάτοχο, να λάβουν αποκάλυψη σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβουν ένα αντίγραφο των Δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία.
 • Επαλήθευση και αναζήτηση διόρθωσης. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητήσουν από αυτόν να ενημερωθεί ή να διορθωθεί.
 • Περιορισμός της επεξεργασίας των Δεδομένων τους. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους.
 • Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων τους ή διαγραφή αλλιώς. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, να λάβουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Κάτοχο.
 • Λήψη των Δεδομένων τους και μεταφορά τους σε άλλο ελεγκτή. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα Δεδομένα τους σε μορφή που χρησιμοποιείται συχνά και είναι αναγνώσιμη από μηχανή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταφέρουν σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτή η διάταξη ισχύει εφόσον τα Δεδομένα επεξεργάζονται αυτοματοποιημένα και η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε σύμβαση στην οποία ο Χρήστης είναι μέρος ή σε προ-συμβατικές υποχρεώσεις αυτού.
 • Υποβολή καταγγελίας. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

Αποδοχή όρων

“Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.wildremedyherbs.com, σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με την τρέχουσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους παραπάνω όρους χρήσης.”