Αδενοπάθεια

Πάθηση των λεμφαδένων που προκαλεί τη διόγκωσή τους.