Ούρηση (Επώδυνη Ούρηση)

Διάφορες παθήσεις της ουροδόχου κύστεως ή άλλων κοντινών οργάνων μπορούν να προκαλέσουν επώδυνη ούρηση. Mπορεί να αποδίδεται σε διάφορα αίτια, πολλά από τα οποία αντιμετωπίζονται εύκολα.